Ctrl+Z pilnie potrzebny

Tekst przeniesiony z like-a-geek.jogger.pl.

Cza­sem mam wra­że­nie, że mniej-wię­cej po 23 po­wi­nien się włą­czać auto­back­up uzu­peł­niony o ży­cio­wy od­po­wied­nik Ctrl+Z. Na­pi­sa­nie, po­wie­dze­nie, usu­nięcie i wys­łanie cze­go­kol­wiek w nocy po­win­no być za­bez­pie­czo­ne ja­kąś obo­wiąz­kową, wy­myśl­ną czyn­nością wy­ma­ga­jącą otrzeźwienia (umysłowego).

Jakiś sprytny Life­hack na Ctrl+Z życia?