Ubuntu jest fajne

Tekst przeniesiony z like-a-geek.jogger.pl.

Koniec pracy nad pro­jektem. Wys­tar­czy jesz­cze wydru­kować doku­men­tację z mojego kom­putera, do którego tym­cza­sowo pod­łączam drukarkę. W trak­cie druko­wa­nia dru­giej stro­ny słyszę: pocze­kaj, zaraz przy­niosę pły­tę ze sterow­nikami.
Chwi­la ciszy po stro­nie właś­ci­ciel­ki dru­karki, widocz­nie coś jest nie tak…

Pod­łącza­łeś już taką drukarkę?

Nie, ja nie mam Win­dow­sa. Pod­łączam i sobie dru­kuje. Jesz­cze dłuż­sza chwila ciszy…

W sumie to dalej nie wiem, skąd Ubunciak bierze i gdzie trzy­ma te wszystkie sterowniki;).